ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการต่างๆ ของ อบต.นาสะไม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 4 โครงการ

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการต่างๆ จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 203,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาไฮ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 203,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 203,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 104,000 บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2557 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (แห่งที่ 2) หลังที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4586-3207 

คลิ๊กดูรายละเอียด  หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3

Additional information