สำนักงานปลัด(นางนวีนา  ประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยวัฒน์  สวัสดิ์ศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นางมนฑกานต์  วังวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นางรัชนีกร  ทาบุดดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


(นายยุทธหัตถ์  มีธรรม)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


(นางสาวกรวรรณ  แก้วจิรสิน)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


(พ.จ.อ. สมชาติ  อ่อนเนตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ  ไชยชาติ)
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 


(นางสาวเนาวรัตน์  นาสา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


(นางสาวสลิลทิพย์  สุดสี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นายศรนรินทร์  คำภู)
พนักงานขับรถยนต์


(นายธนากร  ทาบุดดา)
ช่างไม้