ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม 

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

Additional information